Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

 

Boss Asansör (“Şirket”) tarafından hazırlanan işbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, “Fetih Mahallesi Ünaydın Sokak No:13/A Ataşehir/İSTANBUL” adresinde yer alan veri sorumlusu Şirket nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

1.    Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla Şirket tarafından KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenebilecektir:

Web sitesine üye olunması ile ilgili kişilerin web sitesi üzerindeki hizmetlerden faydalandırılması,

İlgili kişi tarafından iletişim portalından talepte bulunulması halinde, bilgi alınmasının sağlanması, dilek/önerilerin değerlendirmeye alınması ve şikayette bulunulabilmesinin sağlanması,

Şirket tarafından sunulan hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası ile bu kapsamda açık rıza vermeniz halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderimi gerçekleştirilmesi,

Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz, bayiliklerimiz ve/veya teknik servislerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,

Şirket’in, bayiler ve servisler ile ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temininin sağlanması.

2.    İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

Elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza (dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma (hosting) hizmet sağlayıcıları, çağrı merkezleri gibi), bayilerimize, teknik servis hizmeti veren şirket iştiraklerimize ve kanunen yetkili kamu kurumları ile özel kişilere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilecektir.

3.    Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından web-sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla teknik iletişim dosyaları olan çerezler (cookies) vasıtasıyla ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilmiş olan amaçlar doğrultusunda doldurmuş olduğunuz formlar vasıtasıyla otomatik yolla toplanmaktadır. Çerezler (cookie) hakkında detaylı bilgi için Çerez Politikası’nı inceleyebilirsiniz.

Kişisel verileriniz aşağıda yer alan hukuki sebepler uyarınca işlenmektedir:

KVKK m. 5/2 (f) hükmü uyarınca temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

KVKK m. 5/2 (c) hükmü uyarınca sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle işlemenin gerekli olması.

4.    Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca hak sahibi olarak

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileri işlenmişse amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

c. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı bir üçüncü kişi var ise bunları bilme,

d. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

e. Kanunun 7. Maddesinde belirtilen şartlar çerçevesinde kişisel verisinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g. İşlenen verilerin kişinin aleyhine bir sonuç ortaya çıkarması halinde buna itiraz etme,

h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde belgelendirmek şartıyla zararın giderilmesini isteme hakkınız bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca tarafımıza iletebilirsiniz. Bilgi ve başvuru taleplerinizi bizlere yönlendirebilirsiniz.

Şirketimiz taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde, ücretsiz olmak üzere sonuçlandırır. Ancak aynı konuyla ilgili takip eden taleplerde veya ilk talepte işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ücret alınabilir. Şirketimiz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Copyright © 2023 BOSS ASANSÖR
Beranet